Aviso Legal

DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da ley 34/2002 de 11 de xulio de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación refléxanse os seguintes datos:

A empresa titular deste website é SYSPRO INGENIERÍA, con domicilio na Calle Lamelas, nº5 A, Oficina 2, Polígono de San Pelaio de Navia co número de C.I.F: B-36940831, inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra Tomo 2986, libro 2986, Folio 133 Folla PO-35438, Inscripción 1ª. Correo electrónico de contacto syspro(@)syspro.es.

USO DO PORTAL: O website de SYSRO INGENIERÍA proporciona acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, "os contidos") en Internet pertencentes a SYSPRO INGENIERÍA ou ós seus licenciantes ós que o USUARIO pode ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL. Dita responsabilidade enténdese ó rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ó USUARIO se lle pode proporcionar unha contraseña sobre a que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente da mesma.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (como por exemplo servicios de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que SYSPRO INGENIERÍA ofrece a través do seu website e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e ó orden público; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de SYSPRO INGENIERÍA. dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou cualesquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular mensaxes.

En calquer caso, SYSPRO INGENIERÍA non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

MODIFICACIÓNS: SYSPRO INGENIERÍA resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu website, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que éstos aparezcan presentados ou localizados no seu website.

ENLACES: No caso de que no website se dispuxesen enlaces ou hipervínculos hacia outros sitios de Internet, SYSPRO INGENIERÍA non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos.

En ningún caso SYSPRO INGENIERÍA asumirá responsabilidade algunha polos contenidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantizará a disponibilidad técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquer material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de internet.

Igualmente a inclusión destas conexiones externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación nas entidades conectadas.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: SYSPRO INGENIERÍA podrá modificar en calquer momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condiciones irá en función da sua exposición e estarán vixentes ata que sean modificadas por outras debidamente publicadas.

USUARIOS: O acceso e/ou uso do portal de SYSPRO INGENIERÍA atribue a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: SYSPRO INGENIERÍA por sí ou como cesionaria, é titular de tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial das suas páxinas web, así como dos elementos contidos na mesma (a título educativo, imáxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamiento, acceso e uso, etc...), titularidade de SYSPRO INGENIERÍA ou ben dos seus licenciantes.

O USUARIO comprométese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de SYSPRO INGENIERÍA. Poderá visualizar os elementos das diferentes websites e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquer outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para seu uso persoal e privado, quedando, polo tanto, terminantemente prohibida a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición ou calquer outra forma de explotación, así como a sua modificación, alteración ou descompilación. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquer dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de SYSPRO INGENIERÍA.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: SYSPRO INGENIERÍA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuicios de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisiones nos contenidos, falta de disponibilidadd do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de haber adoptado toda-las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

EMPLEO DE COOKIES: En ningún caso se utilizan cookies ou web bugs para recabar datos personais identificativos do usuario. O uso de cookies ou web bugs resérvase exclusivamente para facilitar ó usuario accesibilidade ó sitio web (preferencias e pautas de navegación do usuario). O uso de cookies de sesión (que non son memorizadas de forma permanente no ordenador do usuario e desaparecen cerrando o navegador), no seu caso, únicamente limitarase a recoller información técnica para identificar a sesión coa finalidade de facilitar a exploración segura e eficiente do sitio web. Se non desexa permitir o uso dos elementos indicados, pode configurar o seu navegador para que rexeite as cookies e/ou elimine as existentes, e deshabilitar o código Java Script do navegador na configuración de seguridade.

DEREITO DE EXCLUSIÓN: SYSPRO INGENIERIA resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ás suas websites e/ou os servicios ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicións Xerais de Uso.

XERALIDADES: SYSPRO INGENIERÍA perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquer utilización indebida da sua website exercendo todalas accións civis e penais que lle poidan corresponder en dereito.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre SYSPRO INGENIERÍA e o USUARIO rexirase pola normativa española vixente e calquer controversia someterase ós Xulgados e tribunais da cidade de Madrid.